Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania usług w sklepie internetowym Lume Studio – lumestudio.pl – od Karoliny Michałkiewicz-Kasiny, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Lume design studio Karolina Michałkiewicz-Kasina, ul.Banacha 29/8, 31-235 Kraków, NIP: 6762349023, REGON: 520501001, wpisaną do rejestru CEIDG oraz ich realizację przez Usługodawcę.
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie zakupu usługi oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Usługodawca – Karolina Michałkiewicz-Kasina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lume design studio Karolina Michałkiewicz-Kasina, ul.Banacha 29/8, 31-235 Kraków, NIP: 6762349023, REGON: 520501001;
  2. Usługa – zestaw usług, które mogą być przedmiotem świadczenia przez Usługodawcę, realizowana w zakresie i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie i Regulaminie;
  3. Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie Usługi, dotyczące oferowanych przez Usługodawcę Usług;
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  5. Użytkownik – jedna osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia. Użytkownikiem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
  6. Zamówienie – transakcja inicjowana przez Użytkownika poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa zawierana może być bądź przez sklep internetowy Usługodawcy;
  7. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie lumestudio.pl;
  8. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny są na stronie internetowej lumestudio.pl oraz przesyłany przez Usługodawcę na każdy wniosek Użytkownika.
 4. Szczegółowe informacje o Usługach znajdują się na stronie internetowej lumestudio.pl, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: karolina@lumestudio.pl.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: karolina@lumestudio.pl.

§2. Warunki korzystania z usługi elektronicznej

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep   internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Konta Użytkownika, Formularza zamówienia i Formularza kontaktowego. Za świadczenie tej usługi Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Użytkownik może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie usługi Formularza zamówienia oraz Formularza kontaktowego w terminie 14 dni od daty skorzystania z ww. formularzy lub założenia Konta Użytkownika.

§3. Składanie Zamówień

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Oferta jest wyświetlana na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej lub za pomocą Konta Użytkownika. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu:
  1. Aby dokonać zakupu Użytkownik wybiera interesujący go produkt w Sklepie. Następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów, Użytkownik przechodzi do zakładki, w której określa sposób realizacji produktów i metody płatności.
  2. Następnie Użytkownik klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Użytkownika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym Zamówieniu.
  3. Użytkownik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
  4. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Użytkownika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Użytkownik przekazuje Usługodawcy dane niezbędne do zamówienia Usługi oraz rozliczenia, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
 6. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech Usługi, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Użytkownika podanych Usługodawcy.
 7. Z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia Użytkownik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 8. Po otrzymaniu przez Usługodawcę pełnej kwoty wynagrodzenia za Usługę dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 9. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i wybraną przez Użytkownika Ofertą.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie  internetowej Sklepu;
  2. wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 6.
 11. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.

§4. Rozliczenia

 1. Sklep internetowy udostępnia elektroniczne formy płatności za Zamówienie, za pośrednictwem zewnętrznego pośrednika płatności.
 2. Wszystkie ceny podane w Ofercie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny Usługi w terminie do 5 dni od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 4. Usługodawca może wystawić fakturę VAT Użytkownikowi, jeżeli Użytkownik zgłosi ten fakt nie później niż w dniu zapłaty ceny.

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: karolina@lumestudio.pl jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Użytkownika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§6. Zasady realizacji Usług

 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę każdorazowo opisany jest w Ofercie dotyczącej danych Usług.
 2. Usługi są realizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju usług, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Użytkowników.
 3. Szczególne zasady świadczenia Usług w zakresie konsultacji on-line z Usługodawcą:
  1. Użytkownik ma możliwość zamówienia Usługi w postaci konsultacji on-line z zakresu projektowania wnętrz w zakresie opisanym w Ofercie.
  2. Konsultacja odbywa się przez wybrany komunikator internetowy wybrany przez Strony w ustaleniach mailowych.
  3. Po zakupie Usługi, Usługodawca przesyła do Użytkownika propozycje dat spotkań. Użytkownik wybiera jedną datę i godzinę spotkania.
  4. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny uiszczonej tytułem wynagrodzenia za udział w konsultacji specjalistycznej, jeżeli nie wziął udziału w konsultacji z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy i nie zgłosił ww. faktu Usługodawcy w trybie określonym w lit. h poniżej.
  5. W jednym spotkaniu konsultacyjnym może uczestniczyć do … osób.
  6. Spotkanie konsultacyjne trwa do 60 minut.
  7. Użytkownik ma …. dni od dnia dokonania zakupu, na wykorzystanie zakupionej Usługi.
  8. W przypadku braku możliwości odbycia umówionego spotkania, Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy najpóźniej do 24 h do rozpoczęcia spotkania. W przypadku braku terminowego poinformowania lub braku obecności Użytkownika – spotkanie uważane jest za odbyte.
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wdrożenie w życie informacji i porad udzielonych podczas konsultacji.
 4. Szczególne zasady świadczenia Usług w zakresie projektowania wnętrz:
  1. Zakres Usługi każdorazowo wskazany jest w Ofercie.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia Usługodawcy dokumentów, materiałów i informacji (odpowiedzi na pytania) niezbędnych do wykonania przez Usługodawcę przedmiotu Zamówienia, a także inspiracji oddających upodobania estetyczne Użytkownika do … dni od dnia przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. W przypadku opóźnienia albo zwłoki w dostarczeniu przez Użytkownika ww. treści, termin realizacji Usługi ulegnie automatycznemu przesunięciu, o dwukrotność liczby dni opóźnienia albo zwłoki Użytkownika w prawidłowym i pełnym dostarczeniu treści.
  3. Szczególne zasady świadczenia Usługi “Zmiany deweloperskie”:
   1. Usługa zawiera konsultację z Usługodawcą w celu poznania oczekiwań Użytkownika co do do aranżacji wnętrza,
   2. Usługodawca wykonuje 2-3 propozycje zmian układu ścian wraz z aranżacją pomieszczeń na rzutach 2D na podstawie przesłanego przez Użytkownika rzutu pomieszczeń wraz z wymiarami,
   3. Użytkownik dokonuje wyboru jednej z propozycji. Do wybranej i zaakceptowanej propozycji Usługodawca wykonuje projekt rozmieszczenia opraw oświetleniowych, włączników i gniazdek na rzucie 2D oraz projekt rozmieszczeń urządzeń sanitarnych (przyłącza wod-kan),
   4. Czas realizacji usługi wynosi do 2 tygodni od dnia otrzymania od Użytkownika wszystkich treści, o których mowa w lit. b powyżej.
  4. Szczególne zasady świadczenia Usługi “Projekt wnętrza pokoju dziecka”:
   1. Usługa zawiera konsultację z Usługodawcą w celu poznania oczekiwań Użytkownika co do do aranżacji wnętrza,
   2. Usługodawca wykonuje projekt układu funkcjonalnego przedstawionego na rzucie 2D. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia jednej serii uwag do ww. projektu,
   3. Usługodawca, na podstawie zaakceptowanego projektu układu funkcjonalnego, przygotowuje  foto realistyczne wizualizacje 3D. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia dwóch serii uwag do ww. projektu,
   4. Do zaakceptowanego projektu, Usługodawca przygotowuje  dokumentację techniczną oraz specyfikację wyposażenia wnętrza,
   5. Czas realizacji usługi wynosi do 4 tygodni od dnia otrzymania od Użytkownika wszystkich treści, o których mowa w lit. b powyżej.
  5. Szczególne zasady świadczenia Usługi “Projekt wnętrza salonu z aneksem kuchennym”:
   1. Usługa zawiera konsultację z Usługodawcą w celu poznania oczekiwań Użytkownika co do do aranżacji wnętrza,
   2. Usługodawca wykonuje projekt układu funkcjonalnego przedstawionego na rzucie 2D. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia jednej serii uwag do ww. projektu,
   3. Usługodawca, na podstawie zaakceptowanego projektu układu funkcjonalnego, przygotowuje  foto realistyczne wizualizacje 3D. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia dwóch serii uwag do ww. projektu,
   4. Do zaakceptowanego projektu Usługodawca przygotowuje  dokumentację techniczną, specyfikację wyposażenia wnętrza oraz zestawienie materiałów i wyposażenia wykorzystanych w projekcie,
   5. Czas realizacji usługi wynosi do 6 tygodni od dnia otrzymania od Użytkownika wszystkich treści, o których mowa w lit. b powyżej.
  6. Wszelkie koszty wykonania czynności faktycznych (tj. m. in. wykonania remontu, aranżacji, wystroju wnętrza) na podstawie projektu pokrywa Użytkownik.
  7. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian projektu bez zgody Usługodawcy.
  8. Całość Usługi odbywana jest on-line. W ramach Usługi Usługodawca nie wykonuje żadnego rodzaju nadzorów, wizyt w nieruchomości, konsultacji stacjonarnych.
  9. Wydanie Usługi następuje drogą wymiany wiadomości e-mail.
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość wykonywania prac remontowo-budowlane mających na celu realizację projektu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i wykonanie elementów wyposażenia wnętrz, elementów montażowych, produktów podmiotów trzecich, takich jak producenci armatury, kafli, podłóg, akcesoriów wykończeniowych.
  11. Usługodawca każdorazowo poinformuje (w drodze wiadomości e-mail) Użytkownika o konieczności skonsultowania danego rozwiązania projektowego ze specjalistą branżowym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie powyższego zobowiązania przez Użytkownika i ewentualne szkody powstałe w jego wyniku.
  12. Użytkownik zobowiązuje się pozyskać wszelkie pozwolenia i zgody na prowadzenie prac remontowych lub budowlanych założonych w projekcie oraz, jeżeli wymaga tego projekt, skonsultować rozwiązania ze specjalistą branżowym lub konstruktorem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie powyższego zobowiązania przez Użytkownika i ewentualne szkody powstałe w jego wyniku.
  13. Każdorazowo, Użytkownik jest zobowiązany do akceptacji projektu lub ewentualnego zgłoszenia uwag i przedstawienia propozycji poprawek do projektu w terminie … dni od dnia wydania etapu Użytkownikowi.
  14. Zgłoszenie uwag nastąpi drogą e-mailową.
  15. Jeśli we wskazanym terminie Użytkownik nie zgłosi Usługodawcy żadnych uwag, przyjmuje się, że dzieło zostało przyjęte przez Użytkownika w formie przekazanej przez Usługodawcę.
  16. Usługodawca wykona poprawki w terminie 14 dni od dnia przekazania uwag przez Użytkownika.
  17. Poprawki, o których mowa powyżej Usługodawca wykona w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania Usługi.
  18. Po dokonaniu akceptacji etapów projektu przez Użytkownika lub po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Użytkownik nie ma prawa do składania żadnych dalszych poprawek i zmian projektu.
  19. Użytkownik zobowiązany jest do starannego przygotowania materiałów niezbędnych do wykonania Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, w szczególności złe wymiarowanie, czy złą jakość materiałów. Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji poprawności merytorycznej przekazywanych materiałów.

§7. Prawa autorskie

 1. Wykonane przez Usługodawcę projekty mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej Utworem) i podlegają w związku z tym ochronie prawnej.
 2. Wynagrodzenie należne Usługodawcy obejmuje także wynagrodzenie za udzielenie licencji do korzystania z utworu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw osobistych twórcy, w szczególności do zachowania integralności utworu. Użytkownik, bez zgody Usługodawcy nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie bez zgody Usługodawcy. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania i korzystania z utworów zależnych.
 4. Użytkownik uprawniony jest do realizacji projektu stworzonego przez Usługodawcę wyłącznie jednorazowo, w nieruchomości lub lokalu, którego projekt dotyczył w danym Zamówieniu.
 5. Usługodawca ma prawo do przedstawienia projektu, w szczególności poprzez publikację na swojej Stronie internetowej, na swoich profilach w mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zaniechania realizacji bez udziału Usługodawcy wszelkich koncepcji, pomysłów i idei Usługodawcy, jego podwykonawców, pracowników i kontrahentów, o których dowiedział się w trakcie współpracy z Usługodawcą.

§8. Reklamacje

 1. Reklamacje co do Pakietów Projektowych, Towarów, lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji lumestudio.pl (formularz kontaktowy lub wiadomość na adres email karolina@lumestudio.pl)
 2. Jeśli po otrzymaniu gotowego projektu klient zauważy w nim niezgodności z umową może złożyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania projektu drogą elektroniczną.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 4. O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje przedstawiciel serwisu lumestudio.pl Reklamacje mogą być rozwiązywane w jeden z trzech sposobów:
  • Zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
  • Udzielenia klientowi rabatu na kolejny projekt,
  • Umożliwienie klientowi dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji
 5. W przypadku przesłania przez klienta błędnych danych (np. pomiarów pomieszczenia) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności projektu ze stanem faktycznym

§9. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem Zamówień, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2022r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy